Regulamin

Regulamin programu „Lodomeria 2016/17”

§1

DEFINICJE

1.1. Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1.1. Drukowany Formularz Zgłoszeniowy – oznacza formularz zgłoszeniowy do Programu, którego druk jest dostępny u przedstawicieli handlowych Organizatora i w Serwisie Internetowym Programu;

1.1.2. Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy – oznacza elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Programu znajdujący się w Serwisie Internetowym Programu;

1.1.3. Formularz Zgłoszeniowy – oznacza Drukowany Formularz Zgłoszeniowy lub Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy;

1.1.4. Infolinia – oznacza infolinię Programu pod numerem telefonu 733 33 03 06 (koszt połączenia według stawek operatora);

1.1.5. Katalog – oznacza katalog dostępny w Serwisie Internetowym Programu, zawierający informacje o aktualnie dostępnych Nagrodach, na które Uczestnicy mogą wymieniać Punkty zebrane w Programie, oraz wartości Nagród wyrażone w Punktach;

1.1.6. Konto Punktowe – oznacza wirtualny profil prowadzony w Serwisie Internetowym Programu dla Uczestnika, na którym gromadzone są Punkty przypisane określonemu Uczestnikowi;

1.1.7. Kontrahent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonującą zamówień Towarów u Organizatora w ramach PSD;

1.1.8. Kupiec będący konsumentem – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która współpracuje z Kontrahentem na podstawie umowy o pracę lub innej i dokonuje zakupu Towarów w imieniu i na rzecz Kontrahenta w ramach PSD;

1.1.9. Kupiec – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi własną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności współpracuje z Kontrahentem i dokonuje zakupu Towarów w imieniu i na rzecz Kontrahenta w ramach PSD; przez Kupca należy też rozumieć Kupca będącego konsumentem, chyba że z danego postanowienia wyraźnie wynika, że nie ma ono zastosowania do Kupca będącego konsumentem.

1.1.10. Nagrody – oznacza towary lub usługi wymienione w Katalogu;

1.1.11. Organizator – ma znaczenie nadane mu w punkcie 2.2 Regulaminu;

1.1.12. PSD – oznacza względnie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną stanowiącą punkt sprzedaży detalicznej, niekoniecznie będącą płatnikiem ceny dostarczanego do niej Towaru, z wyłączeniem dużych sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni przekraczającej 2,5 tys. m2;

1.1.13. Producenci – oznacza producentów objętych Programem, tj.:

 • Agram SA (marka Agram),
 • Alex-Pol Alojzy Szczerba (marka Alex-Pol),
 • Aviko sp. z o.o. (marka Aviko),
 • Bonduelle Polska SA (marka Bonduelle),
 • FRoSTA sp. z o.o. (marka FRoSTA),
 • Maria Ziębińska, Stanisław Ziębiński ICE-MASTRY sp. j. (marka Ice-Mastry),
 • McCain Poland sp. z o.o. (marka McCain),
 • Meggle Polska sp. z o.o. (marka Meggle),
 • Nestlé Polska SA (marka Nestlé Schöller),
 • Pinguin Foods Polska sp. z o.o. (marka d’Aucy i Pinguin),
 • Polski Ogród sp. z o.o. (marka Hortex i Wiosenny Przysmak),
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MaxTop A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta sp. j. (marka MaxTop),
 • Unilever SA (marka Algida),
 • Zielona Budka (Mielec) sp. z o.o. (marka Zielona Budka i Mondelez).

1.1.14. Program – ma znaczenie nadane mu w punkcie 2.1 Regulaminu;

1.1.15. Punkty – oznacza wirtualne jednostki rozliczeniowe naliczane na Konto Punktowe Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;

1.1.16. Serwis Internetowy Programu – oznacza stronę internetową pod adresem www.ProgramLodomeria.pl;

1.1.17. Strona Facebook Programu – oznacza stronę Programu na portalu Facebook pod adresem: fb.com/ProgramLodomeria;

1.1.18. Towary – oznacza asortyment Producentów objętych Programem, za zakup którego naliczane są Punkty, pod warunkiem spełnienia wszystkich zasad Programu objętych Regulaminem;

1.1.19. Uczestnik– oznacza Kontrahenta albo Kupca, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

1.2. W niniejszym Regulaminie:

1.2.1. przez odniesienia do „obrotu” lub „zamówienia” należy rozumieć wartoś netto (bez podatku od towarów i usług) towarów zakupionych przez Uczestnika na rzecz Kontrahenta od Organizatora w PSD przypisanych do Konta Punktowego Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie, wynikającą z faktur wystawionych przez Organizatora z tego tytułu, pomniejszoną o wartość zwrotu towarów lub, w przypadku innej okoliczności skutkującej koniecznością wystawienia korekty faktury, o wartość takiej korekty;

1.2.2. nagłówki mają charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji programu partnerskiego pod nazwą „Lodomeria 2016/17” (dalej „Program”).

2.2. Organizatorem Programu jest Zbigniew Sarnowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Chłodnia Mazowsze Zbigniew Sarnowski”, pod adresem: ul. Spartańska 12/14, 96-500 Sochaczew, posiadający nr REGON 750412986 oraz NIP 837-000-24-78 (dalej „Organizator”).

2.3. Celem Programu jest promocja i reklama Towarów Producentów i Organizatora oraz zwiększenie sprzedaży towarów z oferty handlowej Organizatora, w  tym Towarów Producentów objętych Programem.

2.4. Program trwa od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

3.1. Uczestnikiem Programu może być Kontrahent albo Kupiec.

3.2. Program nie jest przeznaczony dla innych podmiotów, niż wymienione w punkcie 3.1 Regulaminu.

3.3. Przystąpienie do Programu następuje poprzez założenie Konta Punktowego dla Uczestnika przez Organizatora wskutek: (i) prawidłowego wypełnienia Drukowanego Formularza Zgłoszeniowego i przekazania go przedstawicielowi handlowemu Organizatora; albo (ii) prawidłowego wypełnienia Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i przesłania go do Organizatora.

3.4. Po założeniu Konta Punktowego dla Uczestnika, Organizator komunikuje Uczestnikowi indywidualny login i hasło umożliwiające dostęp do Serwisu Internetowego Programu.

3.5. Przystąpienie do Programu możliwe jest w dowolnym momencie w czasie trwania Programu, przy czym Punkty przyznawane są Uczestnikowi Programu od dnia, w którym Uczestnik ten przystąpił do Programu i przypisał PSD do swojego Konta Punktowego.

3.6. Liczbę zdobytych Punktów, Uczestnik może sprawdzić w Serwisie Internetowym Programu, po uprzednim zalogowaniu się na swoje Konto Punktowe, poprzez Infolinię albo u przedstawiciela handlowego Organizatora.

§4

PRZYPISANIE PSD DO KONTA PUNKTOWEGO

4.1. Uczestnik zbiera Punkty za dokonywanie na rzecz Kontrahenta zakupów Towarów objętych Programem, w ramach PSD przypisanych do Konta Punktowego danego Uczestnika.

4.2. Aby przypisać PSD do Konta Punktowego danego Uczestnika:

4.2.1 Kontrahent – powinien: (i) wskazać PSD w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Serwisie Internetowym Programu; oraz (ii) dokonać na swoją rzecz w ramach tego PSD zamówienia dowolnych towarów z oferty Organizatora za kwotę co najmniej 650 PLN netto (tj. bez podatku od towarów i usług); albo

4.2.2 Kupiec – powinien: (i) wskazać PSD w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Serwisie Internetowym Programu; oraz (ii) dokonać na rzecz Kontrahenta w ramach danego PSD zamówienia dowolnych towarów z oferty Organizatora za kwotę co najmniej 650 PLN netto (bez podatku od towarów i usług) przez Kontrahenta.

4.3. Organizator może obniżyć wartość minimalnego zamówienia wymaganego do przypisania PSD do Konta Punktowego. Informacja o takiej zmianie zostanie umieszczona w Serwisie Internetowym Programu. Zmiana ta nie narusza praw nabytych Kupców będących konsumentami.

4.4. Przypisanie PSD do Konta Punktowego może nastąpić jednocześnie z przystąpieniem danego Uczestnika do Programu lub później.

4.5. Do jednego Uczestnika może być przypisana dowolna liczba PSD, ale jeden PSD może być przypisany tylko do jednego Uczestnika.

4.6. W przypadku wystąpienia konfliktu, co do przypisania danego PSD do Konta Punktowego Kontrahenta albo Kupca (np. jednoczesnego zgłoszenia danego PSD przez Kontrahenta i Kupca), PSD zostaje przypisany do Konta Punktowego Kontrahenta. W takiej sytuacji, wszystkie Punkty zebrane dotychczas w ramach danego PSD zostają przypisane do Konta Punktowego Kontrahenta.

4.7. W przypadku utraty przez danego Uczestnika statusu Kontrahenta albo Kupca w ramach PSD, Punkty zebrane w ramach tego PSD zostają przeniesione na innego Uczestnika, który posiada lub uzyska status Kontrahenta albo Kupca w zakresie tego PSD. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do Kupców będących konsumentami. W przypadku utraty przez Kupca będącego konsumentem statusu Uczestnika, Kupiec będący konsumentem może w okresie 30 dni od dnia utraty takiego statusu dokonać wymiany Punktów zebranych w ramach PSD na Nagrody na zasadach określonych w pkt. 7.3 Regulaminu, chyba że utrata statusu nastąpiła na podstawie art. 7.1. Regulaminu. W odniesieniu do punktów niewymienionych na Nagrody, zastosowanie ma pierwsze zdanie niniejszego punktu Regulaminu.

§5

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW

5.1. Uczestnik może zbierać Punkty w następujący sposób:

5.1.1 za zakup Towarów Producentów objętych Programem (na rzecz Kontrahenta): 3 Punkty za każde 5 PLN netto (bez podatku od towarów i usług) wydane u Organizatora na zakupy Towarów Producentów objętych Programem;

5.1.2 za wykonanie miesięcznego planu zakupowego: dodatkowo 25% Punktów zebranych w danym miesiącu za zakup Towarów Producentów objętych Programem;

5.1.3 za polecenie Programu nowemu Uczestnikowi: 300 Punktów;

5.1.4 za skorzystanie z polecenia Programu: 300 Punktów;

5.1.5 za polubienie Strony Facebook Programu: 50 Punktów;

5.1.6 za wypełnienie ankiety satysfakcji na temat Programu przez Uczestnika, po upływie co najmniej 3 miesięcy od przystąpienia przez Uczestnika do Programu: 150 Punktów.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Punktów przyznanych za zakup Towarów Producentów objętych Programem w przypadku, gdy okaże się, że zakup nie został dokonany lub gdy nastąpił zwrot zakupionych Towarów do Organizatora.

5.3. Organizator może przyznawać Uczestnikom Punkty uznaniowe oraz przeprowadzać okresowe promocje na wybrane towary ze swojej oferty, w szczególności Towary Producentów objętych Programem, w czasie których Uczestnikom będą przyznawane Punkty w liczbie większej niż wynikająca z pkt. 5.1 Regulaminu. Informacje o zasadach przyznawania Punktów uznaniowych oraz okresowych promocjach w czasie których Uczestnikom będą przyznawane Punkty, w liczbie większej niż wynikająca z pkt 5.1 Regulaminu zostaną umieszczone w Serwisie Internetowym Programu.

5.4. Miesięczny plan zakupowy, o którym mowa w punkcie 5.1.2 Regulaminu, jest ustalany dla każdego PSD przypisanego do Konta Punktowego Uczestnika i komunikowany za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Organizatora, poprzez wiadomości e-mail lub SMS (jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie mu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej) lub poprzez Infolinię i Serwis Internetowy Programu. Plan zakupowy jest poufny i nie może być ujawniany osobom trzecim, w tym także innym Uczestnikom Programu.

5.5. Polecenie Programu nowemu Uczestnikowi, o którym mowa w punkcie 5.1.3 i 5.1.4 Regulaminu, polega na wskazaniu w Formularzu Zgłoszeniowym przez nowego Uczestnika Programu, dotychczasowego Uczestnika Programu, jako „osobę polecającą Program”.

5.6. Za polubienie Strony Facebook Programu, o czym mowa w punkcie 5.1.5 Regulaminu, oraz wypełnienie ankiety satysfakcji na temat Programu, o czym mowa w punkcie 5.1.6 Regulaminu, Uczestnik może otrzymać Punkty tylko raz w czasie trwania Programu.

5.7. Punkty zgromadzone przez Uczestników w ramach Programu nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym innym Uczestnikom. Punkty zdobyte w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5.8. Aktualizacja liczby Punktów jest dokonywana na Kontach Punktowych Uczestników nie rzadziej niż raz w tygodniu, w piątek. Jeżeli dany piątek wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, liczba Punktów zostanie zaktualizowana pierwszego kolejnego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót).

5.9. Jeżeli nie postanowiono inaczej, Punkty wygasają po upływie 18 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi, nie później jednak niż 6 miesięcy po zakończeniu Programu.

§6

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

6.1. Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika mogą być wymieniane na Nagrody. Każda Nagroda posiada swoją wartość w Punktach. W celu zamówienia wybranej Nagrody, Uczestnik powinien wykorzystać wymaganą ilość Punktów zgromadzonych na swoim Koncie Punktowym.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeliczania Punktów na Nagrody.

6.3. Uczestnik może zamówić Nagrody:

6.3.1. w Serwisie Internetowym Programu;

6.3.2. za pośrednictwem Infolinii;

6.3.3. u przedstawiciela handlowego Organizatora poprzez prawidłowe wypełnienie i przekazanie mu formularza zamówienia Nagrody.

6.4. Wymiana Punktów na Nagrody powoduje obniżenie salda punktowego na Koncie Punktowym Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych do zamówionej przez Uczestnika Nagrody w Katalogu. Obniżenie salda Punktów następuje z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę (w przypadku zamówienia Nagrody w Serwisie Internetowym Programu) albo z chwilą rejestracji zamówienia w systemie informatycznym Organizatora (w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Infolinii lub u przedstawiciela handlowego Organizatora).

6.5. Warunkiem realizacji zamówienia na Nagrodę jest utrzymywanie przez Uczestnika w ramach PSD przypisanego do jego Konta Punktowego średniego miesięcznego obrotu z Organizatorem na poziomie 850 PLN netto – liczonego od momentu przypisania danego PSD do Konta Punktowego Uczestnika do momentu złożenia zamówienia na Nagrodę.

6.6. Średni miesięczny obrót, o którym mowa w punkcie 6.5 Regulaminu, jest wyliczany poprzez podzielenie łącznego obrotu osiągniętego przez Uczestnika w ramach PSD przypisanego do jego Konta Punktowego przez liczbę pełnych miesięcy, które upłynęły od daty przypisania tego PSD do Konta Punktowego Uczestnika, do daty złożenia zamówienia na Nagrodę.

6.7. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi jest uregulowanie wszystkich zaległych należności z tytułu nabycia jakichkolwiek towarów od Organizatora w ramach PSD przypisanych do danego Uczestnika. Organizator wstrzyma wydanie Nagrody do momentu uregulowania takich należności.

6.8. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub nagrody innego rodzaju.

6.9. Jeżeli zamówiona Nagroda będzie niedostępna, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik może wybrać inną Nagrodę z Katalogu.

6.10. Nagrody dostarczane są Uczestnikowi w terminie 45 dni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę (w przypadku zamówienia Nagrody w Serwisie Internetowym Programu) albo rejestracji zamówienia w systemie informatycznym Organizatora (w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Infolinii lub u przedstawiciela handlowego Organizatora).

6.11. Nagrody dostarczane są przez kierowcę lub przedstawiciela handlowego Organizatora. Koszty doręczenia Nagrody ponosi Organizator.

6.12. Uczestnik będący osobą fizyczną i nieprowadzący działalności gospodarczej, jeżeli będą tego wymagały obowiązujące przepisy podatkowe, zobowiązuje się do dopełnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych powstałego w związku z otrzymaniem Nagrody, na podstawie formularza PIT-8C, który zostanie wystawiony, wypełniony i doręczony Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.13. Postanowień punktu poprzedzającego nie stosuje się w stosunku do Uczestnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z którą uzyskał w Programie Nagrodę. Wartość uzyskanych przez takiego Uczestnika Nagród stanowić będzie przychód z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Organizator przekaż takiemu Uczestnikowi informację o wartości uzyskanej przez niego Nagrody.

§7

ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

7.1. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wykluczenie skutkuje natychmiastowym usunięciem Konta Punktowego Uczestnika z Serwisu Internetowego Programu. W takiej sytuacji Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu. W sytuacji wykluczenia Uczestnika z Programu, Organizator anuluje Punkty zgromadzone przez Uczestnika na Koncie Punktowym.

7.2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien przesłać na adres Organizatora (Chłodnia Mazowsze Zbigniew Sarnowski, ul. Spartańska 12/14, 96-500 Sochaczew) pisemne oświadczenie.

7.3. W razie zakończenia uczestnictwa w Programie przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny, innej aniżeli wykluczenie Uczestnika z Programu na podstawie art. 7.1 Regulaminu, Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wskazanych przez Organizatora kanałów komunikacji o konieczności wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni od daty zakończenia udziału Uczestnika w Programie. Po upływie tego terminu, Uczestnik nie będzie miał możliwości wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody.

§8

REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu mogą być zgłaszane pisemnie, przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które zostaną wysłane po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora (Chłodnia Mazowsze Zbigniew Sarnowski, ul. Spartańska 12/14, 96-500 Sochaczew).

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dokładne dane teleadresowe Uczestnika, powód i dokładny opis reklamacji oraz wskazać żądanie reklamującego. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym w formie pisemnej.

8.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

8.4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§9

DANE OSOBOWE

9.1. Dla celów Uczestnictwa w Programie i wydania Nagród niezbędne jest podanie przez Uczestnika jego danych. W odniesieniu do danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że podane przez Uczestnika dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych, w celu realizacji Programu, w tym wydania Nagród, naliczania Punktów i rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe Uczestników są też przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych własnych produktów i usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie i wydania Nagrody.

9.2. Uczestnik może również udzielić zgody na:

9.2.1 przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych osób trzecich, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o promocjach punktowych w czasie trwania Programu;

9.2.2 udostępnienie jego danych innym odbiorcom w celu bezpośredniego zaoferowania mu produktów lub usług tych podmiotów;

9.2.3 przesyłanie mu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail).

9.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9.4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Uczestnika praw nabytych. Wszelkie zmiany będą publikowane w Serwisie Internetowym Programu. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać od daty ich opublikowania w Serwisie Internetowym Programu. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia rezygnacji z udziału w Programie w terminie 14 dni, na zasadach opisanych w punkcie 7.2 Regulaminu.

10.2. Organizator ma prawo zakończenia Programu przed dniem 28 lutego 2017 r. O wcześniejszym zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Postanowienie to nie narusza prawa nabytych Uczestników.

10.3. Organizator może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na spółkę prawa handlowego, której będzie wspólnikiem lub akcjonariuszem, i która przejmie działalność gospodarczą Organizatora w zakresie sprzedaży, dystrybucji i promocji towarów mrożonych. Przeniesienie praw i obowiązków nastąpi poprzez pisemne zawiadomienie Uczestników Programu innych niż Kupców będących konsumentami przez Organizatora i spółkę prawa handlowego, na którą Organizator przeniósł prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu. W przypadku Kupców będących konsumentami takie przeniesienie praw może nastąpić za zgodą.

10.4. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Programu mają charakter informacyjny. Postanowienie to nie ma zastosowania do Kupców będących konsumentami..

10.5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora. Postanowienie to nie ma zastosowania do Kupców będących konsumentami.

Punkty zbierasz kupując towary: